side

Villkor för & Användning

Materialet på denna webbplats ("webbplatsen") tillhandahålls av Electronic Pro. ("Headley Media Technology Division Ltd") tillhandahålls som en tjänst till sina användare och får endast användas i informationssyfte enligt bestämmelserna nedan. Genom att hämta material från eller på annat sätt använda den här webbplatsen godkänner du som användare ("du") dessa villkor och bestämmelser ("avtalet"). Om du inte samtycker till villkoren ska du inte använda webbplatsen eller hämta något material från den. Du samtycker till att detta avtal (och, om du är en användare som har registrerat dig på denna webbplats ("registrerad användare"), alla bestämmelser som ingår i registreringsprocessen) är det fullständiga och exklusiva avtalet mellan Headley Media Technology Division Ltd och dig, som ersätter alla förslag eller tidigare avtal, muntliga eller skriftliga, och all annan kommunikation mellan dig och Headley Media Technology Division Ltd som gäller innehållet i detta avtal.

Headley Media Technology Division Ltd KAN NÄR SOM HELST REVIDERA DETTA AVTAL GENOM ATT UPPDATERA DETTA ANSLAG. DU BÖR BESÖKA DEN HÄR SIDAN DÅ OCH DÅ FÖR ATT GRANSKA DE AKTUELLA VILLKOREN EFTERSOM DE ÄR BINDANDE FÖR DIG. VISSA BESTÄMMELSER I DESSA VILLKOR KAN ERSÄTTAS AV UTTRYCKLIGEN ANGIVNA JURIDISKA MEDDELANDEN ELLER VILLKOR SOM FINNS PÅ SÄRSKILDA SIDOR PÅ DENNA WEBBPLATS.

ALLMÄNT:

Denna webbplats fungerar som ett forum där du kan hitta och identifiera vissa leverantörer av programvara och tjänster ("leverantörer"). Headley Media Technology Division Ltd kontrollerar inte tidpunkten för eller sättet på vilket någon leverantörs produkter eller tjänster ("produkter") levereras till dig och garanterar inte att någon transaktion slutförs. Headley Media Technology Division Ltd kan när som helst efter eget gottfinnande vägra att tillhandahålla tjänster på webbplatsen.

VARUMÄRKESINFORMATION:

Headley Media Technology Division Ltd® är ett varumärke som tillhör Headley Media Technology Division Ltd för sina bedömningstjänster för specialister och yrkesmän, nämligen att tillhandahålla onlinetjänster där potentiella köpare kan lära sig mer om produkter och tjänster. Alla andra märken, produkter, tjänster och processnamn som visas på webbplatsen är varumärken som tillhör respektive ägare. Headley Media Technology Division Ltd-varumärken får endast användas offentligt med skriftligt tillstånd från Headley Media Technology Division Ltd. för rättvis användning av Headley Media Technology Division Ltd-varumärken i reklam och marknadsföring av Headley Media Technology Division Ltd-produkter krävs ett korrekt erkännande. Hänvisning till eller användning av en produkt, tjänst eller process innebär inte rekommendation, godkännande, anslutning eller sponsring av produkten, tjänsten eller processen av Headley Media Technology Division Ltd.

LICENS FÖR EN KOPIA:

Förutom vad som anges på den här webbplatsen kan du hämta begränsade kopior av informationen eller programvaran ("material") som finns på den här webbplatsen för din personliga, icke-kommersiella interna användning såvida du inte specifikt licensierats att göra annat i skriftlig form från Headley Media Technology Division Ltd eller enligt vad som tillåts i de licensvillkor som medföljer eller tillhandahålls med enskilda material. Detta är en licens, inte en överföring av äganderätt, och den omfattas av följande begränsningar: Du får inte: (a) använda en automatiserad process- eller programvarurobot för att visa, hämta, skriva ut eller på annat sätt använda innehåll från någon av Headley Media Technology Division Ltd:s webbplatser. (b) använda någon av webbplatserna eller innehållet i syfte att för någon produkt, lösning eller tjänst begära att företag som har förteckningar eller innehåll i webbplatsinnehållet, (c) ändra materialet eller använda dem för något kommersiellt syfte, eller offentlig visning, prestanda, försäljning eller uthyrning, inklusive, utan begränsning, (d) dekompilera, bakåtkompilera eller ta isär programvarumaterial utom och endast i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, (e) ta bort alla meddelanden om upphovsrätt eller äganderätt från materialet, (f) överföra materialet till en annan person. Du samtycker till att förhindra obehörig kopiering av materialet. Headley Media Technology Division Ltd förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal.

ÄGANDERÄTT TILL MATERIAL:

Denna webbplats och de material som finns på den är upphovsrättsskyddade och skyddas av världsomfattande lagar om upphovsrätt, varumärken, varumärkesrättigheter och andra immaterialrättsliga lagar och fördragsbestämmelser och får inte kopieras, reproduceras, ändras, publiceras, laddas upp, postas, skickas eller distribueras på något sätt, utan skriftligt tillstånd från Headley Media Technology Division Ltd. Förutom vad som uttryckligen anges häri beviljar Headley Media Technology Division Ltd och dess leverantörer inte, underförstått, hinder eller på annat sätt, någon uttrycklig eller underförstådd rätt till dig under några patent, upphovsrätt, varumärken eller affärshemligheter. Andra rättigheter kan beviljas dig skriftligen eller genom att Headley Media Technology Division Ltd införlivar dem någon annanstans i materialet. LÖSENORD: Om du är en registrerad användare kommer Headley Media Technology Division Ltd att utfärda vissa lösenord och användar-ID-nummer för åtkomst till vissa delar av webbplatsen. Du samtycker till att inte avslöja sådana lösenord och användar-ID-nummer som utfärdats till dig för någon tredje part.

UPPSÄGNING AV TILLTRÄDE:

Om du bryter mot något av villkoren i detta avtal kan Headley Media Technology Division Ltd efter eget gottfinnande (a) avbryta din åtkomst till vissa delar av webbplatsen eller (b) avsluta din åtkomst till vissa delar av webbplatsen. Huruvida ett brott leder till att avtalet upphävs eller sägs upp beror på flera faktorer, inklusive men inte begränsat till överträdelserna, den potentiella skadan för andra användare eller för Headley Media Technology Division Ltd, och huruvida överträdelsen upprepas eller åtgärdas. Om Headley Media Technology Division Ltd upphäver eller upphör att ha rätt att få åtkomst till eller använda webbplatsen Headley Media Technology Division Ltd, ska Headley Media Technology Division Ltd inom 24 timmar meddela dig om sådana åtgärder. Vid uppsägning ska du omedelbart förstöra materialet och alla licenser häri ska omedelbart upphöra att gälla.

FRISKRIVNING:

DENNA WEBBPLATS OCH ALLT MATERIAL TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. HEADLEY MEDIA TECHNOLOGY DIVISION LTD OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER FRÅNSÄGER SIG HÄRMED GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA HEADLEY MEDIA TECHNOLOGY DIVISION LTD ELLER DESS LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER NÅGRA SOM HELST SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, AVBROTT I VERKSAMHETEN, FÖRLUST AV INFORMATION) UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA MATERIALET ELLER WEBBPLATSEN, ÄVEN OM HEADLEY MEDIA TECHNOLOGY DIVISION LTD HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER HEADLEY MEDIA TECHNOLOGY DIVISION LTD ELLER NÅGON AV DESS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ATT VARA ANSVARIGA INFÖR DIG FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER SOM HAR SAMBAND MED DETTA AVTAL, OAVSETT FORM AV KRAV ELLER ÅTGÄRD, MED ETT BELOPP SOM ÖVERSTIGER DEN HÖGSTA AV (A) DE TOTALA AVGIFTER SOM DU BETALAR TILL FÖRETAGET (OM DET FINNS NÅGRA) ELLER (B) HUNDRA DOLLAR (100,00 DOLLAR).

Eftersom vissa jurisdiktioner förbjuder uteslutande eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kan det hända att ovanstående begränsning inte gäller dig. Utan att begränsa ovanstående bör du vara medveten om att materialet kan innehålla fel, utelämnanden, felaktigheter eller inaktuell information. Headley Media Technology Division Ltd lämnar inga utfästelser eller garantier avseende fullständighet, korrekthet, tillräcklighet, valuta eller tillförlitlighet hos något material och ansvarar inte för någon brist på ovanstående. Headley Media Technology Division Ltd förbinder sig inte att uppdatera materialet.

UTGÅVA:

Headley Media Technology Division Ltd är inte part i något faktiskt engagemang mellan leverantörer och dig. Som ett resultat av detta har Headley Media Technology Division Ltd ingen kontroll över leverantörernas kvalitet, säkerhet eller laglighet eller deras tjänster. Du är helt ansvarig för alla aktiviteter som utförs via ditt konto vid åtkomst till webbplatsen. Headley Media Technology Division Ltd kan inte och kontrollerar inte om leverantörerna kommer att fullgöra sina tjänster eller andra skyldigheter. Dessutom är det inte kommersiellt rimligt för Headley Media Technology Division Ltd att autentisera leverantörerna, och Headley Media Technology Division Ltd kan inte och bekräftar inte att varje leverantör är den som leverantören påstår sig vara. Headley Media Technology Division Ltd uppmuntrar dig att utveckla säkra affärsmetoder när du använder Internet. Headley Media Technology Division Ltd uppmuntrar dig också att kommunicera direkt med leverantörer från webbplatsen för att hjälpa dig att utvärdera vem du har att göra med. Du frigör Headley Media Technology Division Ltd (och dess ombud och anställda) från alla krav, krav och skador av alla slag och slag (inklusive Men inte begränsat till faktiska skador, följdskador, särskilda skador, straffskador och oavsiktliga skador), kända och okända, misstänkta och ej misstänkta, avslöjade och ej offentliggjorda, som uppstår på grund av eller på något sätt har samband med din relation med försäljarna eller de tjänster som tillhandahålls av försäljarna eller någon handling eller underlåtenhet från en leverantör. Headley Media Technology Division Ltd ansvarar inte i något fall för eventuella rättsliga åtgärder som sådana leverantörer har vidtagit mot dig.

INSKICKAT MATERIAL AV ANVÄNDARE:

Allt material, all information eller annan kommunikation som du överför eller skickar till denna webbplats kommer att betraktas som icke-konfidentiellt och icke-äganderättsskyddat ("kommunikation"). Headley Media Technology Division Ltd kommer inte att ha några skyldigheter i fråga om kommunikationen, förutsatt att all personligt identifierbar information hanteras på det sätt som anges nedan. Headley Media Technology Division Ltd och dess utsedda representanter kommer att ha rätt att kopiera, lämna ut, distribuera, införliva och på annat sätt använda kommunikationen och alla data, bilder, ljud, text, och annat som däri ingår för alla kommersiella eller icke-kommersiella ändamål, under förutsättning att all personligt identifierbar information skall hanteras på det sätt som anges nedan. Du är förbjuden att publicera eller överföra till eller från denna webbplats olagligt, hotfullt, ärekränkande, nedsättande, obscent, pornografiskt eller annat material som skulle bryta mot någon lag eller någon tredje parts rättigheter.

ANVÄNDNING AV PERSONLIGT IDENTIFIERBAR INFORMATION:

Personligt identifierbar information som du lämnar till Headley Media Technology Division Ltd via formulär på webbplatsen behandlas enligt Headley Media Technology Division Ltd:s sekretesspolicy som finns på denna webbplats. Du samtycker till att du har läst och förstått sekretesspolicyn.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER:

Alla länkar på denna webbplats kan göra det möjligt för dig att lämna webbplatsen Headley Media Technology Division Ltd och gå till andra webbplatser. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Headley Media Technology Division Ltd och Headley Media Technology Division Ltd ansvarar inte för innehållet, riktigheten av innehållet eller någon annan aspekt av någon länkad webbplats eller någon länk som finns på en länkad webbplats. Headley Media Technology Division Ltd förbehåller sig rätten att när som helst avsluta alla länkar eller länkprogram. Headley Media Technology Division Ltd godkänner inte företag eller produkter som företaget länkar till och förbehåller sig rätten att notera detta på webbplatsen. Om du bestämmer dig för att få åtkomst till någon av de tredjepartswebbplatser som är länkade till den här webbplatsen gör du det helt på egen risk.

SKADEERSÄTTNING:

Du samtycker härmed, på egen bekostnad, till att gottgöra, försvara och hålla Headley Media Technology Division Ltd skadeslöst från och mot eventuella förluster, kostnader, skador, ansvar eller kostnader som uppstår till följd av eller som har samband med tredje parts krav, talan eller anklagelse som väckts mot Headley Media Technology Division Ltd på grundval av eller i samband med (a) en tvist mellan dig och en leverantör om villkoren i ett avtal eller i samband med köp och försäljning av varor/tjänster, (b) ett brott mot villkoren i detta avtal eller (c) någon åtgärd från dig eller en leverantör som bryter mot någon lag, förordning eller rättigheter som tillhör en tredje part.

ÖVRIGT:

Headley Media Technology Division Ltd kontrollerar webbplatsen från sina kontor i USA. Headley Media Technology Division Ltd gör inga utfästelser om att material på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser, och åtkomst till dem från områden där deras innehåll är olagligt är förbjudet. De som väljer att besöka denna webbplats från andra platser gör det på eget initiativ och ansvarar för att gällande lokala lagar följs. Du får inte använda eller exportera materialet i strid med amerikansk exportlagstiftning och -bestämmelser.

DETTA AVTAL SKA REGLERAS OCH TOLKAS I ENLIGHET MED LAGARNA I DELSTATEN NEW YORK, UTAN HÄNSYN TILL DESS REGLER OM LAGKONFLIKTER. PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT DEN EXKLUSIVA PLATSEN FÖR ALLA ÅTGÄRDER OCH SKILJEDOMAR SOM PÅ NÅGOT SÄTT BERÖR DETTA AVTAL ENDAST SKALL VARA I EN DOMSTOL I DELSTATEN ELLER DELSTATSMYNDIGHET SOM ÄR BEHÖRIG I NEW YORK CITY, NEW YORK, USA.

Om någon bestämmelse i detta avtal av någon anledning inte är verkställbar eller ogiltig, ska detta avtal tolkas som att en sådan bestämmelse inte ingick i detta avtal. Du får inte vidta några åtgärder som uppstår i detta avtal mer än två år efter det att orsaken till åtgärden har uppstått. Du får inte överlåta detta avtal eller någon av dess rättigheter eller skyldigheter utan föregående skriftligt tillstånd från Headley Media Technology Division Ltd, och sådant försök till överlåtelse kommer att ogiltigförklaras. Om inte annat följer av ovanstående skall detta avtal vara till fördel för och bindande för de tillåtna efterföljare, juridiska företrädare och överlåtelser av parterna till detta avtal. Oaktat allt annat som anges häri är förhållandet mellan dig och Headley Media Technology Division Ltd endast ett oberoende entreprenörsförhållande, och ingenting häri ska tolkas som att det skapar ett partnerskap, samriskföretag, franchise, anställning eller något annat agenturförhållande mellan parterna. Om någon bestämmelse i detta dokument förklaras ogiltig av en domstol med behörig jurisdiktion, skall denna bestämmelse vara ineffektiv endast i den utsträckning den är ogiltig, så att återstoden av denna bestämmelse och alla återstående bestämmelser i detta avtal kommer att fortsätta att gälla fullt ut. Materialet tillhandahålls med "BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER".