side

Integritetspolicy & Cookies

Ikraftträdandedatum: Augusti 2020

Inledning & sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy reglerar hur Headley Media Technology Division Ltd (företagsnummer 112774219) samlar in, använder, underhåller och lämnar information som samlats in från användare (var och en, en "användare") på www.electronicpro.com webbplats ("webbplatsen"). Denna sekretesspolicy gäller webbplatsen och alla produkter och tjänster som Headley Media Technology Division Ltd. erbjuder

På den här sidan får du information om våra policyer för insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har kopplat till dessa uppgifter.

Vi använder dina data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till att vi samlar in och använder personlig information i enlighet med denna policy. Om inget annat anges i denna sekretesspolicy har de termer som används i denna sekretesspolicy samma innebörd som i våra villkor och bestämmelser, tillgängliga från www.electronicpro.com.

Headley Media Technology Division Ltd har åtagit sig att skydda och säkra din personliga information i enlighet med gällande lagstiftning och GDPR. Headley Media Technology Division Ltd kommer alltid att behandla dina personuppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Personlig information som har tillhandahållits av våra läsare gör det möjligt för oss att förbättra vår service och tillhandahålla den mest lämpliga marknadsföringen, informationen och servicen för användarna. Vi kommer att behandla dessa uppgifter med legitimt intresse i enlighet med GDPR. Läsare kan välja bort framtida kommunikation genom att avbryta prenumerationen på e-postkampanjer eller via e-post: dataprotection@headleymedia.com

legitima intressen

Headley Media Technology Division Ltd följer principen om att minimera datamängder och ser till att de personuppgifter som samlas in alltid hålls på ett minimum (artikel 5). De personuppgifter vi behandlar är begränsade till information om visitkort för anställda som är direkt kopplade till tekniska implementeringar och beslutsfattande. En omfattande utvärdering har genomförts och säkerställer att de personuppgifter vi behandlar inte i oproportionerligt hög grad påverkar våra läsares integritetsrättigheter. Vi utövar öppenhet genom att tydligt informera alla läsare om att vi behandlar deras personuppgifter och för vilka syften (art. 13 & 14). Vi kommer att sträva efter att hålla alla läsardata uppdaterade hela tiden (artikel 5).

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du att hänvisas till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har försökt att tillhandahålla länkar till tredje parters sekretesspolicyer på hela vår webbplats där så är möjligt. Vi tar inte på oss något ansvar eller ansvar för sådan tredje parts sekretesspraxis och din användning av sådana webbplatser sker på egen risk.

Hur och när vi delar personuppgifter med sponsorer och tredje parter

Headley Media Technology Division Ltd kan komma att dela dina personuppgifter för att leverera innehåll och tjänster från våra webbplatser och tjänster från tredje parter som kan intressera dig, inklusive sponsrat innehåll.

Sponsrat innehåll och tredje parter

Headley Media Technology Division Ltd samarbetar med tredjepartssponsorer för att göra ett stort bibliotek av innehåll tillgängligt för våra läsare, t.ex. vitpapper, videor, fallstudier och webbseminarier. I utbyte mot tillgång till vårt bibliotek och för att hämta innehåll kan vi be dig att förse oss med dina personuppgifter som en del av registreringen och/eller uppdatera dina befintliga uppgifter.

Som tidigare nämnts följer Headley Media Technology Division Ltd principen om minimering av datamängd, vilket säkerställer att de personuppgifter som samlas in alltid hålls på ett minimum (artikel 5). De personuppgifter vi behandlar är begränsade till information om visitkort för anställda som är direkt kopplade till tekniska implementeringar och beslutsfattande.

Vi kan också använda dina personuppgifter för att skicka dig det erbjudande du begärde eller för att följa upp en tidigare nedladdad resurs med ytterligare innehåll och/eller andra relaterade resurser av dem som du har valt att begära. Dessutom kan dina personuppgifter delas med sponsorn och/eller sponsorerna av innehållet för att kommunicera med dig om erbjudandet, samt ytterligare produkter, innehåll eller tjänster som kan vara av intresse för dig.

Observera att när dina personuppgifter delas med tredje part/sponsor gäller deras sekretesspolicy, inklusive information om hur du väljer att inte delta i framtiden, för dina personuppgifter. Vi har försökt att tillhandahålla länkar till tredje parters sekretesspolicyer på hela vår webbplats där så är möjligt. Vi tar inte på oss något ansvar eller ansvar för sådan tredje parts sekretessrutiner som gäller sponsorer.

Vi kommer också att be om ditt samtycke till att dina uppgifter skickas till tredjepartssponsorn och/eller -sponsorerna vid hämtningen, så att du kan välja att inte dela dina uppgifter och skydda din sekretess.

Typer av data som samlas in av Headley Media Technology Division Ltd

Personuppgifter

När du använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan innehålla, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress, delstat, provins, postnummer, ort
 • Cookies

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller reklammaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att inte ta emot något eller alla dessa meddelanden från oss genom att följa länken eller anvisningarna för att avsluta prenumerationen i ett e-postmeddelande som vi skickar eller genom att kontakta oss på dataprotection@headleymedia.com.

Barns integritet

Vår tjänst riktar sig inte till personer under 18 år ("barn").

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan att ha verifierat föräldramedgivande, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Datainköp från tredje part

Headley Media Technology Division Ltd köper ibland marknadsföringslistor från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan omfatta, men begränsas inte till, följande:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Företags e-postadress
 • Företags postadress
 • Befattning/jobbfunktion i företag

Om ett datainköp görs, kan du börja få e-post- och telefonmeddelanden från Headley Media Technology Division Ltd om din bransch/dina affärsintressen utan att ha lämnat dina uppgifter till oss. Om du inte längre vill få dessa uppdateringar/meddelanden kan du när som helst välja bort/avsluta prenumerationen eller skicka e-post till dataprotection@headleymedia.com. Vi för också tydliga register över alla dessa dataleverantörer.

Överföring av data

Din information, inklusive dina personuppgifter, kan överföras till och underhållas på datorer som är belägna utanför din stat, provins, land eller andra statliga jurisdiktioner där dataskyddslagarna kan skilja sig från de som gäller i din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Storbritannien och väljer att lämna information till oss, vänligen observera att vi överför uppgifterna, inklusive personuppgifter, till Storbritannien och behandlar dem där.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar ditt samtycke till denna överföring.

Headley Media Technology Division Ltd kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att se till att dina data behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna sekretesspolicy. Ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerheten för dina data och annan personlig information.

Utlämnande av data

Om Headley Media Technology Division Ltd är inblandad i en sammanslagning, förvärv eller försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter komma att överföras. Vi kommer att meddela dig innan dina personuppgifter överförs och börjar omfattas av en annan sekretesspolicy.

Juridiska krav

Headley Media Technology Division Ltd kan lämna ut dina personuppgifter i god tro om sådana åtgärder är nödvändiga för att:

 • Att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörig Headley Media Technology Division Ltd
 • Att förhindra eller undersöka eventuella oegentligheter i samband med tjänsten
 • För att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 • Skydd mot rättsligt ansvar
 • Säkerhet för data

Säkerheten för dina data är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring över Internet eller elektronisk lagring är 100 % säker. Vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara metoder för att skydda dina personuppgifter.

Datasäkerhet

Vi har mycket strikta rutiner för dataskydd kring de data som hanteras och hanteras inom företaget. Dessutom har IT-säkerhet alltid varit ett nyckelområde där vi har sett till att data och system är säkra. Vi har brandväggar, antivirusprogram, kryptering och en regel mot kalkylblad i stationära datorer.

Headley Media Technology Division Ltd implementerar en krypteringspolicy som är nödvändig för att minska riskerna för de registrerades rättigheter. Vi använder pseudonymisering, kryptering och minimering, som alla är erkända tekniker för utformning av dataskydd.

Behållande av data

Headley Media Technology Division Ltd behåller dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi måste behålla dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och upprätthålla våra juridiska avtal och policyer.

Headley Media Technology Division Ltd kommer också att behålla användningsdata för interna analyser. Användningsdata sparas vanligen under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionen hos vår tjänst, eller om vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa data under längre tidsperioder.

Dina dataskyddsrättigheter enligt GDPR (General Data Protection Regulation)

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter. Headley Media Technology Division Ltd strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, ta bort eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätten att få tillgång till, uppdatera eller ta bort den information vi har om dig. När det är möjligt kan du få åtkomst till, uppdatera eller begära att dina personuppgifter tas bort direkt i sektionen för kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss för att få hjälp.
 • Rätten till rättelse. Du har rätt att få dina uppgifter rättade om informationen är felaktig eller ofullständig.
 • Rätten till invändning. Du har rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter.
 • Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av den information vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt använt format.
 • Rätten att återkalla samtycke. Du har också rätt att återkalla ditt medgivande när som helst där Headley Media Technology Division Ltd förlitade sig på ditt samtycke för att behandla din personliga information.
 • Observera att vi kan be dig bekräfta din identitet innan vi svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga hos en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För ytterligare information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Spårnings- & cookiedata

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten i vår tjänst och spara viss information.

Cookies är filer med liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårningstekniker såsom beaconsändare, taggar och skript används också för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att neka alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kan det hända att du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Exempel på cookies vi använder:

 • Sessionscookies. Vi använder sessionscookies för att driva vår tjänst.
 • Preferenscookies. Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.
 • Säkerhetscookies. Vi använder säkerhetscookies i säkerhetssyfte.

Hur vi använder dina data

Vi kan komma att använda den information du delar med oss och den information vi samlar in genom din användning av våra webbplatser på de sätt som beskrivs nedan och som beskrivs vid tidpunkten för insamling. Headley Media Technology Division Ltd använder insamlade data för olika ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst
 • För att underrätta dig om ändringar i vår tjänst
 • För att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
 • För att ge kundsupport
 • För att samla in analys- eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst
 • För att övervaka användningen av vår tjänst
 • För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem

Nyhetsbrev

Vi kommer att använda de uppgifter som du har delat för att skicka dagliga nyhetsbrev till dig som du prenumererar på. Vi kommer inte att ändra dina uppgifter eller lägga till dem i alla marknadsföringslistor, om du inte har gett ditt samtycke till det. Vi tillhandahåller ett sätt för dig att avbryta prenumerationen på alla nyhetsbrev som vi skickar till dig.

Webbplatsanalys

Vi kan komma att använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder de data som samlas in för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Dessa data delas med andra Google-tjänster. Google kan använda insamlade data för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Du kan välja att inte göra din aktivitet i tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera tillägget Google Analytics opt-out Browser. Tillägget hindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, Analytics.js och DC.js) från att dela information med Google Analytics om besöksaktivitet.

För mer information om Googles sekretessregler, besök webbsidan för Googles sekretess och villkor: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Beteendebaserad remarketing

Headley Media Technology Division Ltd använder remarketing-tjänster för att annonsera på tredje parters webbplatser efter att du besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och serva annonser baserat på dina tidigare besök hos vår tjänst.

Google AdWords

Google AdWords remarketing-tjänst tillhandahålls av Google Inc.

Du kan välja bort Google Analytics for Display Advertising och anpassa Google Display Network-annonserna genom att besöka sidan Google Ads Settings: http://www.google.com/settings/ads

Google rekommenderar också att du installerar tillägget Google Analytics opt-out Browser - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - till din webbläsare. Google Analytics tillägg opt-out Browser ger besökare möjlighet att förhindra att deras data samlas in och används av Google Analytics.

Om du vill ha mer information om Googles sekretessregler kan du besöka webbsidan för Googles sekretess och villkor: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook

Facebooks remarketing-tjänst tillhandahålls av Facebook Inc.

Du kan lära dig mer om intressebaserad reklam från Facebook genom att besöka den här sidan: https://www.facebook.com/help/164968693837950

För att välja bort Facebooks intressebaserade annonser, följ dessa instruktioner från Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook följer självreglerande principer för beteendebaserad online-annonsering som upprättats av Digital Advertising Alliance. Du kan också välja bort Facebook och andra deltagande företag via Digital Advertising Alliance i USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada i Kanada http://youradchoices.ca/ eller European Interactive Digital Advertising Alliance i Europa http://www.youronlinechoices.eu/, eller välja att inte delta med hjälp av inställningarna för din mobila enhet.

Mer information om sekretessreglerna på Facebook finns på Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Adroll

Adrolls remarketing-tjänst tillhandahålls av Semantic Sugar, Inc.

Du kan välja bort Adrolls remarketing-tjänst genom att besöka denna Adrolls webbsida för annonspreferenser: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false

för mer information om Adrolls sekretessregler, besök webbsidan för Adrolls sekretesspolicy: http://www.adroll.com/about/privacy

AppNexus

AppNexus remarketing-tjänst tillhandahålls av AppNexus Inc.

Du kan välja att inte använda AppNexus-remarketing genom att besöka webbsidan Privacy & the AppNexus Platform: http://www.appnexus.com/platform-policy#choices

För mer information om sekretessreglerna för AppNexus, besök webbsidan AppNexus Platform Privacy Policy: http://www.appnexus.com/platform-policy/

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan då och då komma att uppdatera vår sekretesspolicy. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att lägga upp den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi meddelar dig via e-post och/eller ett tydligt meddelande om vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar "ikraftträdandedatumet" högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet läsa igenom denna sekretesspolicy för eventuella ändringar. Ändringar i denna sekretesspolicy träder i kraft när de publiceras på den här sidan.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy kan du kontakta oss:

Via e-post: dataprotection@headleymedia.com

Genom att besöka denna sida på vår webbplats: https://electronicpro.com/ContactUs

Via telefonnummer: +44 (0) 1932 564999

Per post: Headley Media Technology Division Ltd, Warwick House, 1 Claremont Lane, Esher, Surrey, KT10 9DP

Om oss

För att lägga till ditt innehåll i vårt online-bibliotek med tekniska resurser, var vänlig Klicka här…

Företagsledning

James Rhoades-Brown

Associerad utgivare

james.rhoadesbrown@headleymedia.com

Freya Ward

Global försäljningschef

freya.ward@headleymedia.com

Christian Hoelscher

Försäljningschef DACH

christian.hoelscher@headleymedia.com

Kristen Riley

VP Sales USA

kristen.riley@headleymedia.com